O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21.08.2020 r. o godz. 10:30 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr: sala 8 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego typu M-3 położonego w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Przemysława 4/6 o pow. użytkowej 51,66 m2 składającego się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchnii, łazienki wraz z przynależną piwnicą, dla którego prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00068195/8 przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim wraz z udziałem wynoszącym 5166/623909 części wspólnych prawa własności w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest księga wieczysta GL1W/00058834/7 przysługującego dłużnikowi

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 93 100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 69 825,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 9 310,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:30 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś