O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 11.09.2020 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Śląskim w sali nr 8 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Radlin przy ul. Rogozina 91 składającej się z działek o nr 511/16, 264/15, 289/15 o łącznej powierzchnii 1050 m.kw. obejmującej budynek mieszkalny wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej, piętrowy z nieużytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 175,85 m.kw. oraz budynek gospodarczy, stanowiącej własność dłużnika  dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr GL1W/00032733/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 283 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 188 666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 28 300,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś