O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 26.10.2020 r. o godz. 09:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzislawiu Slaskim w sali nr 113 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Wodzisław Śląski, przy ul. 26 Marca 80B stanowiącej własność Evil Sp. z o.o., posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1W/00047572/2, składającej się z działek o nr 2025/138 i nr 2023/138 o łącznej powierzchni 0,0184 ha, zabudowanej budynkiem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, mieszkalno - usługowym o powierzchni użytkowej 165,90 m2 (parter o pow 81,85 m2, i piętro I o pow. 84,05 m2), z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 741.913,00 zł netto plus 23 % podatek VAT tj. 912 552,99 zł brutto.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 556.434,75 zł netto plus 23 % podatku VAT, tj. 684 414,74 zł brutto.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 91.255,30 zł najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski S.A. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do dnia 23.10.2020r. do godz. 13:00 w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś