O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim MAREK DYRBUŚ Kancelaria Komornicza nr I w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.09.2020 r. o godz. 12:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim w sali nr 8 odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Radlinie przy ul. Rogozina 89, na którą składają się dwie sąsiadujące ze sobą działki gruntu oznaczone w ewidencji nr 512/16 (o pow. 248 m2) i 167/17 (o pow. 16 m2), stanowiące jedną wspólnie zorganizowaną i zagospodarowaną całość, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, budynkiem piekarni zaadaptowanym na cele mieszkalne i zabudową gospodarczą, o łącznej powierzchni użytkowej budynków 212,47 m2 (część budynku byłej piekarni znajduje się na działce nr 513/19 nie będącej własnością dłużnika), stanowiącej własność Grzegorza Świenty.

Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą nr GL1W/00058372/0 w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 328 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 219 200,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. 32 880,00 zł najpóźniej w ostatnim dniu poprzedzającym licytację na konto komornika w ING Bank Śląski SA O. w Wodzisławiu Śląskim 23105014031000002336455106, a w gotówce najpóźniej do godz. 15:00 w ostatnim dniu poprzedzającym licytację w kancelarii komornika w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Pawła Pośpiecha 2 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji w godz. od 08:00 do 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

KOMORNI K SĄDOWY

mgr Marek Dyrbuś